แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมงาน WU Book Fair ประจำปี 2559

 บุคคลภายนอกระบุอาชีพ   
2. ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงาน WU Book Fair ประจำปี 2559 จากช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
   เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ   
 intranet ของมหาวิทยาลัย   
 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย   
 บุคลากรศูนย์บรรณาสารฯ   
 บุคลากรมหาวิทยาลัย   
 เพื่อน   
 จดหมายเชิญเข้าร่วม   
 โปสเตอร์   
 อื่นๆ ระบุ   
3. ท่านสนใจหนังสือประเภทใดบ้างที่จัดแสดงในงาน WU Book Fair ประจำปี 2559 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
   ตำราวิชาการภาษาไทย   
 ตำราวิชาการภาษาอังกฤษ   
 สื่อการศึกษา/สื่ออิเล็กทรอนิคส์   
 นวนิยาย/เรื่องสั้น   
 หนังสือทั่วไป   
 หนังสือเด็ก/วรรณกรรมเยาวชน   
 หนังสือสารคดี   
 อื่นๆ ระบุ   
4. ท่านมีความพึงพอใจต่องาน WU Book Fair ประจำปี 2559 ในแต่ละประเด็นมากน้อยเพียงใด
  ระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย, 1=น้อยที่สุด
5. ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานครั้งต่อไป
 
กรอกตัวอักษร